Inflatie versus rentetarief

Het inflatiepercentage betekent de verandering in de prijs van goederen en diensten als gevolg van inflatie, wat dus een stijgende prijs en een toenemende vraag naar verschillende goederen betekent, terwijl het rentetarief het tarief is dat door kredietverstrekkers aan leners of emittenten van schuldinstrumenten in rekening wordt gebracht, waarbij een verhoogde rente de vraag vermindert voor het lenen en verhoogt de vraag naar investeringen.

Inflatie en rentevoet - zijn ze gerelateerd?

De rente is van invloed op de inflatie en beide zijn nauw met elkaar verbonden. In de macro-economie worden ze over het algemeen samen genoemd. In dit artikel kijken we naar de verschillen tussen rentetarieven en inflatie.

Wat is inflatie?

Inflatie is het tempo waarmee het algemene prijsniveau voor goederen en diensten stijgt. Wat betreft prijsstijging, dit leidt tot een daling van de koopkracht van de valuta. Het is zeer noodzakelijk om het inflatiepercentage binnen de toegestane grenzen te houden voor het soepel functioneren van een economie.

Laten we de inflatie met een voorbeeld begrijpen: stel dat een man in 1990 dagelijks benzine koopt van INR 100 voor zijn auto en de prijs van één liter INR 40, in INR 100 krijgt hij 2,5 liter benzine en nu, als hij benzine koopt van INR 100 gezien het huidige tarief van INR 90 per liter benzine, krijgt hij 1,1 liter benzine. Hoewel INR 100 hetzelfde blijft, is de koopkracht 28 jaar eerder gedaald, hij krijgt 2,5 liter benzine voor dezelfde prijs als de huidige 1,1 liter benzine. Dit heet inflatie.

Wat is rentetarief?

Het rentetarief is het tarief waartegen de geldschieter geld leent aan de lener. De rente heeft een cruciale impact op de economie van het land en heeft een grote impact op aandelen en andere investeringen.

De rentevoet wordt bepaald door twee factoren in overweging te nemen.

  • Beschikbaarheid van kapitaal, als de rente hoog is, is kapitaal kostbaar.
  • Als de rentevoet laag is, krijgen bankklanten niet voldoende rendement op hun fonds, wat klanten zal demotiveren om het bedrag op de bank te houden, waardoor de bank geen geld heeft.

Als geld goedkoop is, zullen mensen de motivatie krijgen om geld op de markt te krijgen en als gevolg daarvan zal de waarde van geld afnemen. Dit zal de inflatie verhogen.

De rentevoet voor leningen en deposito's is verschillend. De rentevoet voor leningen is hoog, terwijl die voor deposito's relatief lager is. De rentevoet is een prijs voor het aanhouden of uitlenen van geld, dwz de prijs voor het storten of lenen van geld.

Infographics

Om de relatie tussen deze tarieven beter te begrijpen, is het belangrijk om de kwantiteitstheorie van geld te kennen.

Verband tussen inflatie en rentevoet

  • Kwantiteitstheorie bepaalt dat vraag en aanbod van geld de inflatie bepalen. Als de geldhoeveelheid toeneemt, neemt de inflatie toe en als de geldhoeveelheid afneemt, leidt dit tot een afname van de inflatie.
  • Dit principe wordt toegepast om de relatie tussen inflatie en rentetarief te bestuderen, waarbij wanneer de rente hoog is, de geldhoeveelheid minder is en dus de inflatie afneemt, wat betekent dat het aanbod afneemt, terwijl wanneer de rente wordt verlaagd of laag, het aanbod van geld zal zijn. meer en als gevolg daarvan stijgt de inflatie, wat betekent dat de vraag toeneemt.
  • Om de hoge inflatie onder controle te houden, verhoogt de centrale bank de rente. Wanneer de rente stijgt, stijgen de kosten van lenen. Dit maakt lenen duur. Daarom zal het lenen afnemen en zal de geldhoeveelheid afnemen. Een afname van de geldhoeveelheid op de markt zal leiden tot een afname van geld dat mensen moeten uitgeven aan goederen en diensten. Met het aanbod constant en de vraag naar goederen en diensten zal afnemen, wat leidt tot een daling van de prijs van goederen en diensten.
  • Bij een lage inflatoire situatie neemt de rentevoet af. Een verlaging van de rente maakt lenen goedkoper. Daarom zal het lenen toenemen en zal de geldhoeveelheid toenemen. Met een stijging van de geldhoeveelheid zullen mensen meer geld hebben om aan goederen en diensten te besteden. De vraag naar goederen en diensten zal dus toenemen en bij een constant aanbod leidt dit tot een stijging van het prijsniveau en dat is inflatie.

Daarom zijn ze omgekeerd evenredig met elkaar en hebben ze hun eigen impact. Zoals hierboven beschreven, als een rentetarief hoog is, dan zullen inflatie en geldcirculatie op een markt laag zijn en als een rentetarief lager is, dan zal de geldcirculatie hoog zijn in een markt en zal de inflatie dus toenemen.

Rente versus inflatie - omgekeerde relatie?

Basis RenteInflatie
Effect van toename Als de rente stijgt, daalt de inflatieAls de inflatie toeneemt, daalt de rente
De geldcirculatie in de markt neemt afDe geldcirculatie in de markt neemt toe
Lenen werd duurLenen werd goedkoop
De vraag naar goederen en diensten neemt afDe vraag naar goederen en diensten neemt toe
Rentestijging leidt tot een daling van de prijs van diensten en goederenInflatie leidt tot een stijging van de prijs van diensten en goederen
Effect van afnameAls de rente daalt, stijgt de inflatieAls de inflatie afneemt, stijgt de rente
De geldcirculatie in de markt neemt toeDe geldcirculatie in de markt neemt af
Lenen werd goedkoopLenen werd duur
De vraag naar goederen en diensten neemt toeDe vraag naar goederen en diensten neemt af
Rentedaling leidt tot een stijging van de prijs van diensten en goederenInflatiedaling leidt tot een daling van de prijs van diensten en goederen

Hierdoor kunnen we zeggen dat de inflatie en de rente van elkaar afhankelijk zijn en dat de relatie tussen hen een omgekeerde relatie is waarbij de ene toeneemt en de andere afneemt en vice versa.

Laatste gedachten

Inflatie heeft invloed op de prijs van goederen en diensten en deze prijzen zijn zowel voor de klant als voor de verkoper erg belangrijk, omdat ze een zekere inflatie willen waar de prijzen stabiel zijn of, als deze stijgt, deze geleidelijk moet stijgen. De koopkracht van hun valuta mag geen invloed hebben. Prijsstabiliteit is hard nodig voor een gezonde economie. Gezien deze rentevoet wordt beslist. Om de inflatie te beheersen, moet de rente na een regelmatig interval veranderen om een ​​gezonde economie te behouden. Inflatie versus rentevoet speelt een cruciale rol in een markt, het helpt de belegger om te berekenen hoeveel rendement zijn investering nodig heeft om zijn levensstandaard te behouden, en de belegger investeert in een product dat meer rendement oplevert dan inflatie.