Voorbeelden van financiële activa

Financiële activa, ook wel financiële instrumenten genoemd, zijn de verschillende liquide middelen die hun waarde ontlenen aan een contractuele claim en voorbeelden hiervan zijn onder meer contanten, depositocertificaten, vorderingen op leningen, verhandelbare effecten, obligaties, aandelen, onderlinge fondsen, enz.

Voorbeelden van financiële activa

Een financieel actief, ook wel bekend als financiële instrumenten of effecten, is geen fysiek actief, maar maakt deel uit van het immaterieel actief van een entiteit. Ze ontlenen hun waarde aan de contractuele claim. Het kan gemakkelijk en gemakkelijk in contanten worden omgezet. Sommige zijn banksaldo, aandelen, kortetermijninvesteringen, schatkistpapier, enz.

Het wordt meestal weergegeven als een certificaat, ontvangstbewijzen of een ander juridisch document. Financiële activa worden vaak gecreëerd door of gerelateerd aan het uitlenen van geld. Ze worden veel gebruikt om onroerend goed en eigendom van materiële activa te financieren.

Lijst met voorbeelden van financiële activa

bron: Microsoft SEC Filings

Hieronder vindt u de lijst met typen financiële activa en voorbeelden -

 1. Contant geld of equivalent, zoals een banksaldo,
 2. Eigen vermogensinstrumenten van een andere entiteit. Het is de claim van de aandeelhouder / investeerders voor het eigendom van het bedrijf.
 3. Obligatie: dit is een claim op rentebetalingen en hoofdsom in de toekomst. Het kan een financieel actief zijn voor bedrijven zoals een bank, of het is een verplichting voor bedrijven.
 4. Lening: In het bovenstaande voorbeeld hebben we een obligatie opgenomen als financieel actief. Evenzo worden leningen behandeld als een financieel actief voor bedrijven zoals banken waar de verkoop van dergelijke leningen activa oplevert.
 5. Verzekering: de waarde van financiële activa wordt uitbetaald als aan de voorwaarden van het contract wordt voldaan. Als een bedrijf een premie betaalt voor zijn auto- en autopech, dan loont het financiële actief.
 6. Wettelijk en contractueel recht, zodat de entiteit geld van een andere entiteit kan ontvangen
 7. Een financieel actief zoals effecten voor een lening van een andere entiteit
 8. Onder gunstige voorwaarden heeft de entiteit het recht om financiële activa of verplichtingen uit te wisselen met andere entiteiten. Dergelijke rechten zijn financiële activa voor de entiteit.
 9. Elk contract dat kan worden afgewikkeld met eigen-vermogensinstrumenten van de entiteit,
 10. Elk niet-afgeleid instrument waarvoor de entiteit verplicht is om bepaalde eigen-vermogensinstrumenten van haar entiteit te ontvangen;
 11. Elk derivaat dat kan worden afgewikkeld voor geldmiddelen of enig ander financieel actief dat kan worden afgewikkeld voor het eigen-vermogensinstrument van de entiteit

Classificatie van financiële activa op de balans

Op basis van de belangrijkste classificatie van een financieel actief, kunnen we de volgende voorbeelden van financieel actief hebben:

 • Financiële activa tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies: deze omvatten financiële activa die een entiteit aanhoudt voor handelsdoeleinden of die worden opgenomen tegen reële waarde met waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening.
 • Tot einde looptijd aangehouden effecten: Beleggingen in schuldinstrumenten die tot de vervaldatum worden aangehouden, ongeacht veranderingen in marktprijzen of de financiële positie of prestaties van de entiteit, vallen onder deze categorie.
 • Leningen en vorderingen: deze omvatten financiële activa met vaste of bepaalbare betalingen. Ze zijn niet genoteerd op een actieve handelsmarkt.
 • Beschikbaar voor verkoop: Entiteit kan elk financieel actief in deze categorie houden, dat niet in een van de bovenstaande drie categorieën valt. Een entiteit zou bijvoorbeeld een deel van haar investeringen in schuld- en eigenvermogensinstrumenten kunnen classificeren als voor verkoop beschikbare financiële activa.

Vorderingen moeten worden geclassificeerd als leningen en vorderingen als ze niet worden aangehouden voor handelsdoeleinden. Verder kan de entiteit deze classificeren als tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening of als beschikbaar voor verkoop als zij daartoe besluit. Een belegging in aandelen met een bepaalde prijs en indien deze niet voor handelsdoeleinden wordt aangehouden, dient te worden geclassificeerd als een voor verkoop beschikbaar financieel actief.

Schuldbewijzen moeten worden geclassificeerd als leningen en vorderingen als ze niet op een actieve markt zijn genoteerd en niet voor handelsdoeleinden worden aangehouden.

Voorbeelden van financiële activa volgens US GAAP

Over het algemeen wordt het formaat van de geaccepteerde boekhoudprincipes gevolgd in de meeste in de VS gevestigde bedrijven. Hun patroon van weergave, waardering en bijzondere waardevermindering verschilt van andere rapportagemethoden.

bron: Amazon.com SEC Filing

Hieronder volgen enkele voorbeelden van financiële activa onder GAAP:

 • Samengestelde financiële instrumenten: Samengestelde financiële instrumenten zoals converteerbare obligaties worden niet opgesplitst in schuld- en eigenvermogenscomponenten.
 • Investeringen in eigen vermogen: volgens GAAP worden investeringen in eigen vermogen gewaardeerd tegen FV-NI (veranderingen in reële waarde worden opgenomen in het nettoresultaat). Er is echter een waarderingsalternatief beschikbaar voor aandelenbeleggingen die niet gemakkelijk te bepalen reële waarden hebben en die ook niet in aanmerking komen voor de intrinsieke waarde (NAV).
 • Leningen en overige vorderingen: volgens US GAAP is het model voor bijzondere waardeverminderingen voor leningen en overige vorderingen een geleden verlies. Deze leningen en vorderingen worden in de balans gepresenteerd.
 • Afgeleide: onder GAAP moet een afgeleid instrument
  • Een of meer onderliggende activa hebben, en een of meer nominale bedragen of betalingsvoorzieningen,
  • Geen initiële netto-investering vereist, en
  • Netto verrekend kunnen worden.
 • Afdekkingsinstrument : de tijdswaarde van een afdekkingsinstrument kan worden uitgesloten van de effectiviteitsbeoordeling.
 • Openbare bedrijfsonderdelen: het zal het begrip exitprijs gebruiken bij het bepalen van de reële waarde van financiële instrumenten voor informatiedoeleinden.

Voorbeelden van financiële activa volgens IFRS

De indeling van International Financial Reporting Standards wordt grotendeels gevolgd door de meeste in het VK gevestigde bedrijven. Hun patroon van weergave, waardering en bijzondere waardevermindering verschilt van andere rapportagemethoden.

bron: Vodafone jaarverslag

Op basis van de belangrijkste classificatie van een financieel actief, volgen hier enkele voorbeelden van financiële activa onder IFRS:

 • Samengestelde financiële instrumenten: Samengestelde financiële instrumenten moeten worden opgesplitst in een schuld- en eigen vermogencomponent.
 • Investeringen in aandelen: Investeringen in eigen vermogen worden gewaardeerd tegen FV-NI (wijzigingen in reële waarde worden opgenomen in het nettoresultaat);

Er is echter een onherroepelijke FV-OCI-keuze beschikbaar voor niet-afgeleide aandelenbeleggingen die niet voor handelsdoeleinden worden aangehouden. FV-OCI betekent dat veranderingen in de reële waarde worden opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten.

 • Onder IFRS is er één model voor bijzondere waardevermindering voor schuldinstrumenten die tegen geamortiseerde kostprijs of FV-OCI worden geboekt, inclusief leningen en schuldbewijzen.
 • Afgeleide: Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd tegen reële waarde, terwijl waardeveranderingen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening, tenzij voor afdekking is gekozen.
 • Afdekkingsinstrumenten: De tijdswaarde en de spreiding in vreemde valuta van een afdekkingsinstrument kunnen worden uitgesloten van de effectiviteitsbeoordeling.