Economie formule

Lijst met economische formules

De term economie geeft aan hoe consumptie, productie en distributie van goederen en diensten plaatsvinden in het land. Het geeft verder aan hoe goed de individuen en bedrijven de toewijzing van middelen bepalen om maximale waardetoevoeging te verkrijgen. De formules over economie kunnen worden uitgewerkt op basis van de macro-economische niveaus en micro-economische niveaus.

Volgens de macro-economie helpen de volgende economische formules om de positie van de economie als volgt te begrijpen:

Macro-economische formules

De volgende zijn de 8 belangrijkste macro-economische formules -

# 1 - Bruto binnenlands product

Het bruto binnenlands product kan worden uitgedrukt volgens de uitgavenbenadering en de netto-inkomstenbenadering. Volgens de uitgavenbenadering wordt het bruto binnenlands product uitgedrukt als de som van consumptie, particuliere investeringen gevolgd door overheidsuitgaven en de netto-export die in het land plaatsvindt. Volgens de inkomensbenadering wordt het bepaald als de som van arbeid, rente, huur en de resterende winst.

Wiskundig gezien kunnen twee formules als volgt worden uitgedrukt:

BBP = C + G + I + NX

Hier,

 • Het verbruik wordt weergegeven door C.
 • De overheidsuitgaven worden vertegenwoordigd door G.
 • Investering wordt vertegenwoordigd door I.
 • De netto-export wordt vertegenwoordigd door NX.
BBP = W + I + R + P

Hier,

 • De arbeid wordt vertegenwoordigd door W.
 • Het belang wordt vertegenwoordigd door I.
 • De huur wordt vertegenwoordigd door R.
 • De overige winsten worden vertegenwoordigd door P.

# 2 - Werkloosheidspercentage

De economie kan ook worden beoordeeld op basis van het werkloosheidspercentage in het land. Het wordt normaliter bepaald als de verhouding tussen het aantal werkloze beroepsbevolking en het aantal werkzame beroepsbevolking.

Wiskundig kan het als volgt worden weergegeven: -

Werkloosheidspercentage = totaal aantal werklozen / totaal aantal werkzame personen.

# 3 - Money Multiplier Rate

De volgende maatstaf om de situatie van de economie te begrijpen, is door gebruik te maken van de geldvermenigvuldiger. Het wordt normaal gesproken gedefinieerd als het omgekeerde van de reserveratio die door de bank wordt aangehouden. Wiskundig kan het als volgt worden weergegeven: -

Money Multiplier Metric = 1 / Reserve Ratio

Deze statistiek helpt bij de beoordeling van hoe de geldstortingen kunnen worden gebruikt om de geldhoeveelheid in het systeem te vergroten.

# 4 - Reëel BBP

Het reële bbp wordt bepaald als de verhouding tussen het nominale bbp en de bbp-deflator. Het reële bbp speelt een belangrijke rol bij de berekening en beoordeling van de economische output, samen met de correctie voor deflatie of inflatie. Het nominale bbp beoordeelt de economische output zonder het effect van de inflatie en daarom wordt het reële bbp beschouwd als een beter meetinstrument in vergelijking met het nominale bbp.

Het reële bbp wordt als volgt uitgedrukt: -

Reëel BBP = BBP op nominale voorwaarden / Deflator van het BBP.

# 5 - Indexcijfer van de consumptieprijzen

De consumentenprijsindex wordt bepaald als de verhouding tussen de kosten van producten en diensten voor een bepaald jaar en de kosten van producten en diensten voor een bepaald basisjaar. Deze statistiek helpt bij het vergelijken van prijzen voor producten en diensten, samen met de veranderingen in de inflatie. Het mandje voor producten en diensten moet dagelijks worden bijgewerkt, gevolgd door de bepaling van de kostprijs van het mandje en het bepalen van de index.

Wiskundig kan het als volgt worden weergegeven of beschreven: -

Consumentenprijsindex = kosten van producten en services voor het opgegeven jaar / kosten van producten en services voor het bepaalde basisjaar.

# 6 - Inflatiepercentage

Het tarief wordt berekend als de verhouding van het verschil tussen het CPI-niveau van het huidige jaar en het CPI-niveau van vorig jaar met het CPI-niveau van vorig jaar. Dit wordt verder uitgedrukt in procentuele termen. Het inflatiecijfer geeft een signaal van hoe de prijzen van diensten en producten zich van jaar tot jaar hebben gevormd.

Het inflatiepercentage kan als volgt worden uitgedrukt: -

Inflatiepercentage = (veranderingen in CPI-niveaus / niveaus van CPI vorig jaar) x 100

Hier,

 • Veranderingen in CPI-niveaus = CPI-niveaus voor het huidige jaar - niveaus van CPI-index vorig jaar.

# 7 - Reële rentevoet

De reële rente wordt bepaald als het verschil tussen de nominale rente en inflatie. Als alternatief kan het worden bepaald met behulp van de vergelijking van Fischer. Volgens de vergelijking van Fischer wordt het bepaald als de verhouding tussen nominale rentetarieven en inflatiepercentages.

Wiskundig kan het als volgt worden uitgedrukt:

Reëel rentetarief = rentetarief in nominale termen - percentage van verwachte inflatie

Volgens de vergelijking van Fischer kan deze als volgt worden uitgedrukt:

Reële rentevoet = (1 + nominale rente) / (1 + inflatie) - 1

# 8 - Kwantiteitstheorie

Deze relatie kan worden omschreven als een directe relatie met de geldniveaus met de outputniveaus. Deze relatie werd gepostuleerd door John Maynard Keynes.

Wiskundig gezien zou deze relatie als volgt worden beschreven of geïllustreerd:

MV = PT

Hier,

 • De geldvoorraad wordt vertegenwoordigd door M.
 • De circulatie of snelheid van het geld wordt uitgedrukt als V.
 • Het gemiddelde prijsniveau wordt uitgedrukt als P.
 • Het transactievolume van diensten en goederen.

Daarom kan in Macro-economie het volgende als volgt worden samengevat:

Formules voor micro-economie

De volgende zijn de top 9 micro-economische formule -

Volgens de micro-economie, de volgende formules die helpen bij het begrijpen van de positie van de economie als volgt: -

# 1 - Totale inkomsten

Het wordt gedefinieerd als de situatie waarin de vraag wordt beoordeeld in termen van prijselasticiteit. Het wordt uitgedrukt als het product van de totale prijs en de gevraagde hoeveelheid. Als de prijzen hoog zijn, zou dit resulteren in een inelastische vraag naar prijzen, waarbij hogere prijzen resulteren in meer inkomsten. De vraag is elastisch bij hoge prijzen en resulteert in lage volumes.

Wiskundig kan het als volgt worden geïllustreerd: -

Totale omzet = prijs x gevraagde hoeveelheid.

# 2 - Marginale inkomsten: -

De marginale omzet wordt uitgedrukt als de verhouding tussen de totale omzetveranderingen ten opzichte van de wijzigingen in de verkochte hoeveelheid. Marginale inkomsten zijn de extra inkomsten die worden verdiend met de extra verkochte hoeveelheid. Wiskundig kan het als volgt worden geïllustreerd:

Marginale omzet = Veranderingen in de totale verdiende inkomsten / Veranderingen in de verhandelde hoeveelheid.

# 3 - Gemiddelde omzet

Inkomsten kunnen worden omschreven als de ontvangsten die een bedrijf heeft ontvangen nadat ze eindproducten aan zijn consumenten hebben verkocht. De gemiddelde opbrengst wordt uitgedrukt als de verhouding tussen de totale opbrengst en de totale verkochte hoeveelheid. Wiskundig kan het als volgt worden geïllustreerd:

Gemiddelde omzet = totale inkomsten of inkomsten van het bedrijf / totale hoeveelheid.

# 4 - Totale kosten

Onder het begrip economisch wordt de totale kost bepaald als de som van de vaste kosten en de variabele kosten. De variabele kosten worden de kosten genoemd die de neiging hebben om te variëren met het niveau van de goederen die door de organisatie worden verkocht. De vaste kosten worden gedefinieerd als het soort kosten dat blijvend gelijk blijft op alle door het bedrijf verkochte hoeveelheden.

Wiskundig kan het als volgt worden geïllustreerd: -

Totale kosten = totale kosten gemaakt op een vaste basis + totale kosten die variëren met de geproduceerde hoeveelheid.

# 5 - Marginale kosten

Dit wordt gedefinieerd als de waardestijging of verslechtering van de totale kosten die het bedrijf maakt terwijl het gereed product gereedmaakt voor de verkoop. Grafisch worden de marginale kosten uitgezet als een U-vormige curve waarin de kosten aanvankelijk stijgen en naarmate de productie stijgt, de kosten verslechteren.

Wiskundig kan het als volgt worden geïllustreerd: -

Marginale kosten = veranderingen in het niveau van de totale kosten / veranderingen in het niveau van de geproduceerde hoeveelheid

# 6 - Gemiddelde totale kosten

De gemiddelde totale kosten worden gedefinieerd als de totale kosten van het bedrijf dat betrokken is bij de productie en productie op het niveau van de hoeveelheid artikelen die door het bedrijf zijn geproduceerd. Bepaal in een dergelijke relatie de totale kosten en de totale hoeveelheid om tot de gemiddelde totale kosten te komen. Wiskundig kan het als volgt worden geïllustreerd:

Gemiddelde kosten = totale kosten / totale hoeveelheid.

# 7 - Gemiddelde vaste kosten

De gemiddelde vaste kosten worden gedefinieerd als de totale vaste kosten van het bedrijf dat betrokken is bij de productie en productie op het niveau van de hoeveelheid artikelen die door het bedrijf zijn geproduceerd. Bepaal in een dergelijke relatie de totale vaste kosten en de totale hoeveelheid om tot de gemiddelde totale vaste kosten te komen.

Wiskundig kan het als volgt worden geïllustreerd -

Gemiddelde vaste kosten = totale vaste kosten / totale hoeveelheid

# 8 - Gemiddelde variabele kosten

De gemiddelde variabele kosten worden gedefinieerd als de totale variabele kosten die het bedrijf maakt dat betrokken is bij de productie en productie tot het niveau van de hoeveelheid artikelen die door het bedrijf zijn geproduceerd. Bepaal in een dergelijke relatie de totale variabele kosten en de totale hoeveelheid om te komen tot de gemiddelde totale variabele kosten. Wiskundig kan het als volgt worden geïllustreerd:

Gemiddelde variabele kosten = totale variabele kosten / totale hoeveelheid

# 9 - Winst gemaakt door het bedrijf

In de micro-economie kan winst worden berekend met behulp van verschillende relaties. Ten eerste kan het worden berekend als het verschil tussen totale inkomsten en totale kosten. Het kan worden berekend als het verschil tussen marginale inkomsten en marginale kosten. Wanneer de winsten lager zijn dan de gemiddelde variabele kosten, kan het bedrijf zichzelf niet langer onderhouden en moet het worden stilgelegd. Wiskundig kan het als volgt worden geïllustreerd:

Verdiende winst = totale inkomsten - totale kosten

Het kan bovendien als volgt worden geïllustreerd: -

Verdiende winst = marginale inkomsten - marginale kosten.

Telkens wanneer de marginale inkomsten de marginale kosten overschrijden, moet de organisatie of het bedrijf meer artikelen produceren om de winstgevendheid te vergroten. Evenzo, wanneer de marginale inkomsten dalen tot onder de marginale kosten, moet de organisatie of het bedrijf minder artikelen produceren om de kosten te verlagen.

Daarom kan in Micro-economie het volgende als volgt worden samengevat:

Relevantie en gebruik van economische formule

De algemene financiële vooruitgang van het land wordt door de Wereldbank gevolgd door middel van economische indicatoren die door hen periodiek worden bepaald. Dergelijke rapporten worden door middel van overheidspublicaties voor het grote publiek beschikbaar gesteld. Men kan zeggen dat het land het economisch goed doet als het redelijk stabiele economische indicatoren presenteert. Deze economische indicatoren worden algemeen erkend als de maatstaf voor economische formule.

De populaire economische formules zijn gebaseerd op het feit hoe de economie wordt geanalyseerd. Als de analyse op micro-economisch niveau wordt gedaan, wordt de economische formule bepaald als het verschil tussen de totale inkomsten die door het bedrijfsleven worden gegenereerd en de kosten die zijn gemaakt om de inkomsten te genereren. Wanneer echter een analyse op macro-economisch niveau wordt uitgevoerd, wordt de economische formule afgeleid door middel van het bruto binnenlands product.

Een economie laat altijd zien hoe de welzijnsmens de beschikbare middelen heeft gebruikt om de maximale waardetoevoeging af te leiden. De economie is meer gerelateerd aan sociale wetenschappen en richt zich in grote lijnen op de bestedingspatronen, consumptiepatronen, investeringspatronen en de totale handel die in een bepaalde financiële periode wordt bereikt.