Kredietspreiding

Wat is een creditspread?

Credit Spread wordt gedefinieerd als het verschil in rendement tussen twee obligaties (meestal met een vergelijkbare looptijd en verschillende kredietkwaliteit). Als een 5-jarige staatsobligatie wordt verhandeld tegen een rendement van 5% en nog eens 5 jaar bedrijfsobligatie wordt verhandeld tegen 6,5%, dan is de spread over de schatkist 150 basispunten (1,5%)

  • Een toenemende kredietspread kan een reden tot bezorgdheid zijn, aangezien het kan duiden op een grotere en snellere financieringsbehoefte van de lener (de bedrijfsobligatie in het bovenstaande voorbeeld). Men dient de financiële situatie en de kredietwaardigheid van de kredietnemer bij te staan ​​alvorens een investering te overwegen. Aan de andere kant duidt een afnemende kredietspread op een verbetering van de kredietwaardigheid.
  • Staatsobligaties die een lager rendement bieden, onderstrepen een bevredigende financiële positie van de economie, aangezien er geen indicatie is dat het land een tekort aan middelen heeft.

Formule voor kredietspreiding

Hieronder volgt de formule voor kredietspreiding:

Kredietspreiding = (1 - Herstelpercentage) (standaardwaarschijnlijkheid)

De formule stelt simpelweg dat creditspread op een obligatie simpelweg het product is van de kans op wanbetaling maal 1 minus de mogelijkheid van herstel bij de betreffende transactie.

Factoren die de kredietspreiding beïnvloeden

Laten we aannemen dat een bedrijf gedurende een periode van 15 jaar geld van de markt wil lenen. Het bedrijf weet echter niet zeker hoe de markt de risico's van het bedrijf zal inschatten, dwz onduidelijkheid over wat de spreiding zal zijn. De financieringskosten kunnen ernstig worden beïnvloed als de rentevreiding hoog is.

Het management moet de volgende factoren in overweging nemen alvorens een beslissing over de uitgifte van schuldbewijzen te nemen:

  • Liquiditeit
  • Belastingen
  • Boekhoudkundige transparantie
  • Eventuele standaardgeschiedenis
  • Liquiditeit van activa

Alle bovengenoemde factoren moeten zorgvuldig worden bestudeerd, aangezien dit van invloed kan zijn op de verbreding van spreads. Eventuele verbeteringen in de bedrijfsanalyse kunnen resulteren in een verkleining van de spreads.

Rentetarieven veranderen met de kredietspreidingen

Rentetarieven variëren voor verschillende soorten obligaties en zijn niet noodzakelijk synchroon. Als er bijvoorbeeld veel onzekerheid op de markt heerst, hebben beleggers de neiging om hun geld in veilige havens zoals Amerikaanse staatsobligaties te parkeren, waardoor het rendement daalt, aangezien er een sterke stijging van de fondsen is. Aan de andere kant zullen de opbrengsten van bedrijfsobligaties stijgen als gevolg van een grotere onzekerheid. Dus hoewel de rente op staatsobligaties in dit geval daalt, wordt de spread groter.

Door de veranderende creditspread voor een categorie obligaties te analyseren, kan men een idee krijgen van hoe goedkoop (wijdverbreid) of duur (krappe spread) de markt voor die obligaties is ten opzichte van historische creditspreads.

De relatie tussen de kredietspreiding en het kredietrisico

Er bestaat een algemene misvatting dat creditspreads de grootste factor zijn bij het bepalen van het kredietrisico van obligaties. Er zijn echter meerdere andere factoren die de 'spreadpremie' van obligaties ten opzichte van andere staatsobligaties bepalen.

Zo kunnen obligaties met gunstige fiscale gevolgen, zoals gemeentelijke obligaties, worden verhandeld tegen een lagere opbrengst dan Amerikaanse staatsobligaties. Dit is niet te wijten aan het feit dat de markt ze als minder risicovol beschouwt, maar aan de algemene perceptie dat gemeentelijke obligaties bijna net zo veilig worden geacht als schatkistpapier en een groot belastingvoordeel hebben.

Evenzo zijn veel bedrijfsobligaties illiquide, wat wijst op mogelijke problemen bij het verkopen van de obligaties nadat ze zijn gekocht, aangezien er geen actieve markt voor obligaties is. Hierdoor verwachten beleggers een hoger rendement dan anders, waardoor de creditspread wordt vergroot.